TIETOSUOJASELOSTE 1.11.2019

Rekisterinpitäjä

MikaelaM

Y-tunnus: 3087932-7

Osoite: Leppälinnunrinne 4 A 5

Postinumero: 02620

Puh: 0400445280

Sähköposti: mikaela@mikaelam.fi

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Mikaela Mäki

Puh: 0400445280

Sähköposti: mikaela@mikaelam.fi

Rekisterin nimi

MikaelaM asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

MikaelaM kerää, säilyttää ja käyttää asiakkaidensa antamia henkilötietoja pääasiassa tavoittaakseen asiakkaan hänen ostamiinsa palveluihin liittyen. Henkilötietoja voidaan käyttää asiakassuhteen ylläpidon sekä asiakasviestinnän lisäksi palvelujen kehittämiseen ja markkinointitarkoituksiin.

MikaelaM oikeus asiakkaan henkilötietojen käsittelyyn perustuu pääsääntöisesti asiakkaan ja MikaelaM välisen sopimuksen täytäntöönpanoon, sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseen asiakkaan pyynnöstä, asiakassuhteen synnyttämään oikeutettuun etuun tai asiakkaan antamaan suostumukseen.

Rekisterin tietosisältö

Henkilötiedot, joita rekisterissä voidaan käsitellä:

  • etu- ja sukunimi
  • yhteystiedot (postiosoitteet, puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet)
  • syntymävuosi
  • suoramarkkinointiluvat ja -kiellot

Asiakkuuteen liittyviä muita tietoja, joita rekisterissä voidaan käsitellä:

  • asiakkuuden alku- ja loppupäivämäärä
  • työhistoria ja muut CV:stä ilmenevät asiat
  • asiakkaan ostamat palvelut
  • asiakkaaseen kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja tieto, miten asiakas on näitä hyödyntänyt
  • evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden kautta saatavat MikaelaM verkkosivujen käyttämiseen liittyvät tiedot ja tekniset tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään pääasiassa asiakkaalta itseltään konsultoinnin yhteydessä. Henkilötietoja voidaan saada myös evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden välityksellä, kun MikaelaM verkkopalveluja käytetään.

Henkilötietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tai siirretä MikaelaM ulkopuolelle. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa asianmukaisille viranomaisille. Henkilötietojen käsittely voidaan myös ulkoistaa ulkopuolisille palveluntarjoajille kuten suoramarkkinointia toteuttaville yrityksille. Henkilötietoja ei luovuteta EU:n alueen ulkopuolisiin maihin.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeellista henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta tai rekisterinpitäjän lakisääteisten velvollisuuksien noudattamiseksi.

Rekisterin suojaus

Henkilötiedot on tallennettu rekisterinpitäjän sähköiseen rekisteriin, joka on salasanoilla ja muilla rekisterinpitäjän käytössä olevilla kohtuullisilla teknisillä keinoilla suojattuja. Vain Mikaela Mäellä on pääsy henkilötietoihin.

Asiakkaan oikeudet

Asiakkailla on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa, mitä heitä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Asiakkaalla on myös oikeus pyytää häntä koskevien tietojen oikaisemista, poistamista tai niiden käsittelyn rajoittamista. Asiakkaalla on lisäksi oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten.

Edellä mainitut asiakkaan oikeuksia koskevat pyynnöt voidaan tehdä henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona tai kirjallisesti siten, että se sisältää tarvittavat tunnistetiedot kuten nimen ja osoitteen sekä allekirjoituksen.

Asiakkaalla on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Valvontaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutetun toimisto, jonka yhteystiedot löytyvät osoitteesta: http://www.tietosuoja.fi.